Wskazówka:
• Fragment umożliwia sformułowanie różnych tez i argumentów dotyczących pracy jako pasji czy obowiązku.
• Teza musi być zgodna z poleceniem, fragmentem tekstu i przywołanymi tekstami.
• Uzasadnienie powinno wynikać z interpretacji tekstu, a przywołanie innych tekstów kultury musi być funkcjonalne dla argumentacji, nie może być prostym streszczeniem.
Powrót do pytań