Wskazówka:
Koncepcja interpretacyjna zdającego musi być widoczna w pracy, choć nie musi być wyrażona w formie tezy, może wynikać pośrednio z wywodu.

Przywołany przez zdającego kontekst powinien być sfunkcjonalizowany (nawiązujący do tekstu i pogłębiający koncepcję interpretacyjną). Nie wystarczy samo jego wskazanie lub hasłowe odwołanie się do niego.

Proste odczytanie (parafrazowanie, streszczanie) tekstu danego w zadaniu nie jest jego interpretacją.

Można przyznać maksymalną liczbę punktów za pracę, w której nie został opisany kontrast między formą a treścią.

Zdający wybiera obszar analizy, nie ma obowiązku dokonania np. analizy formy/języka wiersza.
Powrót do pytań