aplikacja Matura google play app store

Specjalista zdrowia publicznego

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się stanem zdrowia populacji.
Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia ludności oraz jego ochroną. Wykonuje zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych, kontroluje i ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny, zapobiegając masowym zagrożeniom zdrowotnym, współpracuje zarówno z instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową jak i organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań na określonym terenie, ocenia wskaźniki zdrowotne grup społecznych oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych. Wydaje ekspertyzy i organizuje pracownie diagnostyczne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Działalność swą realizuje poprzez upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie nadzoru i kontroli sanitarno-epidemiologicznej w celu identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym populacji.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP;
  • identyfikowanie i prognozowanie zagrożeń i potrzeb zdrowotnych, monitorowanie wskaźników zdrowotnych z uwzględnieniem wpływu procesów społecznych oraz trendów demograficznych;
  • kontrolowanie i ocenianie stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej;
  • opracowywanie raportów, ekspertyz, ewidencji o stanie sanitarno-epidemiologicznym oraz przygotowywanie opinii, wniosków, świadectw i orzeczeń z zakresu zdrowia publicznego;
  • dostosowywanie przepisów dotyczących zdrowia publicznego i norm higieniczno-sanitarnych na potrzeby określonej społeczności;
  • koordynowanie działań instytucji państwowych oraz administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zdrowiem publicznym;
  • sporządzanie analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia;
  • wdrażanie, koordynowanie oraz ocenianie skuteczności programów profilaktyki, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.


Do pracy w zawodzie specjalista zdrowia publicznego wymagane jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia najczęściej na kierunku zdrowie publiczne lub na jednym z kierunków: administracja, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, politologia, psychologia, prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie po ukończeniu szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego. Pracodawcy najczęściej wymagają znajomości programów statystycznych oraz języka obcego na poziomie B2.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności