Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Egzaminy maturalne z przedmiotów - porady

Porady dla maturzystów zdających chemię

 • Należy uważnie czytać treści zadań oraz występujące w nich polecenia. Podczas analizowania poleceń powinno się zwrócić szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne (np. zapisz, wymień, narysuj, oblicz). Każdy z nich wskazuje, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być odpowiedź.
 • Przystępując do rozwiązania zadania, należy analizować informacje wstępne (teksty, tabele, wykresy, schematy) i poprawnie je interpretować.
 • Należy udzielać odpowiedzi zgodnych z treścią polecenia, posługując się terminologią, nomenklaturą i symboliką chemiczną. Należy unikać skrótów myślowych oraz sformułowań zbyt ogólnych.
 • Punkty przyznaje się tylko za poprawne rozwiązania. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jako brak odpowiedzi. Treści wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.
 • Należy podać tyle odpowiedzi (argumentów, cech, obserwacji), ile jest wymaganych w poleceniu. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.
 • Zapisując równania reakcji, należy pamiętać o dobraniu współczynników stechiometrycznych. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu za zapis równania.
 • W rozwiązaniach zadań rachunkowych należy w sposób czytelny i logiczny przedstawić tok rozumowania.
 • W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda (tj. sposób powiązania danych z szukanymi), wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Każda poprawna merytorycznie metoda rozwiązania zadania będzie pozytywnie oceniona przez egzaminatorów.
 • Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody nie przyznaje się punktów.
 • Błędny zapis jednostki lub jej brak, przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej, powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.
 • Wszystkie rozwiązania oraz rysunki lub wykresy będące ich integralną częścią, muszą być zapisane czytelnie czarnym długopisem lub atramentem.
 • Jeśli rozwiązanie nie zmieści się w miejscu na to przeznaczonym, można je kontynuować w brudnopisie. Należy wtedy przekreślić słowo brudnopis, napisać ciąg dalszy czystopisu i podać numer zadania, a w rozwiązaniu zaznaczyć, że będzie ono kontynuowane w brudnopisie.
 • Na egzaminie maturalnym z chemii zdający mogą korzystać z karty wybranych tablic chemicznych, linijki oraz prostego kalkulatora.
źródło:  CKE
Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura