Ważne informacje dla maturzysty - matura 2014

Matura 2014 - opis egzaminu maturalnego

Pusta sala przygotowana na maturę - stoliki i krzesła z niebieskimi oparciami

Obowiązkowo język polski, matematyka i język obcy. Ponadto można przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września.

2. Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
  • Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
  • W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
  • W przypadku absolwentów, którzy składają deklarację dyrektorowi OKE, egzamin maturalny zdawany jest w szkole wskazanej przez dyrektora OKE.
3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo

w części ustnej:


a) język polski (egzamin bez określania poziomu),

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),

c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej; absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego (egzamin bez określania poziomu),

w części pisemnej:

a) język polski na poziomie podstawowym,

b) matematykę na poziomie podstawowym,

c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej na poziomie podstawowym; absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

4. Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

w części ustnej:


a) z języka obcego nowożytnego - jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy - egzamin bez określania poziomu albo - jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym - na poziomie dwujęzycznym,

b) z języka obcego nowożytnego - jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy - na poziomie dwujęzycznym, jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym,

c) z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego - egzamin bez określania poziomu (prezentacja),

w części pisemnej:


a) z języka polskiego - na poziomie rozszerzonym,

b) z matematyki - na poziomie rozszerzonym,

c) z języka obcego nowożytnego - jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy - na poziomie rozszerzonym albo - jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym - na poziomie dwujęzycznym,

d) z języka obcego nowożytnego - jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy - na poziomie podstawowym albo rozszerzonym albo - jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym - na poziomie dwujęzycznym,

e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu - na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

f) z języka mniejszości narodowej - na poziomie rozszerzonym - jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku; pozostali absolwenci mogą wybrać ten język na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

5. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

7. Język mniejszości etnicznej i język regionalny, wybrany jako przedmiot dodatkowy, może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu częściach egzaminu.

8. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub - z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski - w języku danej mniejszości narodowej Wolę rozwiązywania zadań w tym języku powinni zapisać w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 1a).

9. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej, matematyka, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązywać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku . Wolę rozwiązywania dodatkowych zadań w języku obcym będącym drugim językiem nauczania powinni zapisać w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 1a).

10. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura