Ważne informacje dla maturzysty - matura 2014

Matura 2014 - deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

wypełnienie deklaracji maturalnej

Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 7 lutego 2014. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację (załącznik 1a).

2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:

a. do 30 września 2013 r . - uczniowie ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2014 r. )
b. nie później niż do 7 lutego 2014 r. - absolwenci z lat ubiegłych.

Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2014 r . Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

4. Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

5. Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.

6. Osoba posiadająca świadectwo szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, składa deklarację (załącznik 1a) dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania w kraju, wraz z oryginałem świadectwa lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kserokopią oraz dokumentem potwierdzającym (w drodze nostryfikacji) uznanie posiadanego świadectwa za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół polskich.

7. Absolwent liceum ogólnokształcącego dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, funkcjonującego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, w którym jest realizowany ramowy plan nauczania, składa deklarację (załącznik 1a) dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania w kraju.

8. Jeżeli szkoła, którą zdający ukończył we wcześniejszych latach, została zlikwidowana lub przekształcona, zdający składa deklarację (załącznik 1a) wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią świadectwa ukończenia szkoły dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

9. Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację (załącznik 1a) wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią świadectwa ukończenia szkoły dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania nie później niż do 31 grudnia 2013 r.

10. Osoba, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną we wcześniejszych latach i zamierza ubiegać się o dostosowanie warunków i form egzaminu, składa deklarację (załącznik 1a) i dokumenty uprawniające do dostosowań dyrektorowi macierzystej szkoły do 31 grudnia 2013 r. Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 7 lutego 2014 r.

11. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez OKE, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację (załącznik 1a) dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do 31 grudnia 2013 r. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.

12. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną (załącznik 1a) otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura