Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Matura - opisy egzaminów

WIEDZA O TAŃCU - opis egzaminu i zasady oceniania

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z wiedzy o tańcu nie jest przeprowadzany.

Opis egzaminu z wiedzy o tańcu

Wyboru poziomu zdający dokonuje w deklaracji, którą ma obowiązek złożyć do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

1. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu "prawda - fałsz"), zadania otwarte (wymagające samodzielnego formułowania zwięzłych wypowiedzi). W zadaniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia (ilustracje czarno-białe i barwne, szkice, rysunki, diagramy itp.).
Zadania sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego.

2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny składający się z trzech części:

a) część pierwsza polega na sprawdzeniu umiejętności analizowania dzieła tanecznego,

b) część druga polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową,

c) część trzecia polega na sformułowaniu spójnej wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch tematów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

W części pierwszej egzaminu zdający otrzymuje zadanie, które polega na zanalizowaniu fragmentu dzieła tanecznego. Fragment dzieła tanecznego, trwający od 2 do 4 minut, powinien być odtworzony z kasety video lub płyty CD 4 razy z następującymi przerwami: pierwsza - 2 minuty, druga - 10 minut, trzecia - 20 minut. Zdający dokonuje analizy, zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu zadania. Integralną część zadania może stanowić ikonografia (ilustracje czarno-białe lub barwne) i teksty źródłowe.

W części drugiej egzaminu zdający rozwiązuje test obejmujący cały zakres wymagań egzaminacyjnych. Ta część arkusza egzaminacyjnego zawiera różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu "prawda - fałsz"), zadania otwarte (wymagające samodzielnego formułowania zwięzłych wypowiedzi). W zadaniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia (ilustracje czarno-białe i barwne, szkice, rysunki, diagramy itp.). Zadania sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

W części trzeciej egzaminu zdający otrzymuje dwa tematy do wyboru. Ta część egzaminu polega na napisaniu wypracowania na jeden z wybranych tematów.

Oba tematy odwołują się do wykazu dzieł tanecznych wymienionych w załączniku do Opisu wymagań egzaminacyjnych. Integralną częścią tematów mogą być teksty źródłowe i materiał ikonograficzny (ilustracje czarno-białe i barwne). Jeden z tematów może nawiązywać do dzieła poddanego analizie w części pierwszej arkusza. Zadania tego arkusza sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane w standardach dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.


Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne rozwiązanie.

3. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia. Komentarze nawet poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.

4. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenianiu.

5. Wynik egzaminu - wyrażony w skali procentowej - odnotowany jest na świadectwie dojrzałości wraz z zaznaczeniem poziomu egzaminu.

6. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

7. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


Więcej w informatorze Centralnej Komisji EgzaminacyjnejRekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura